תקנון האתר

 

1. כללי
 1. האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי שהוקם ומופעל על ידי ”יקב מואה”.
 2. השימוש באתר ”יקב מואה“ מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר ”יקב מואה“ מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.
 3. אתר ”יקב מואה “ עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם ”יקב מואה“, אינו נושא באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר ”יקב מואה“ משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
 4. אתר ”יקב מואה“ מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי ”יקב מואה“ ו/או מפיציו ברחבי הארץ.
 5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר ”יקב מואה“, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום, וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר ”יקב מואה“ אין כפל מבצעים.
 6. כל המבצע פעולת רכישה באתר ”יקב מואה“, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר ”יקב מואה“, כי הוא מכיר כללים אלה ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
 7. החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה. לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (is as) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 8. לבירורים ניתן לפנות ל”יקב מואה” בטלפון: 052-3666-095  .
 9. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת גם פנייה למין השני בהתאם.
2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ”יקב מואה“ ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ”יקב מואה“, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : ”הרוכש“ ו/או ”הגולש).
3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי ”יקב מואה“ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
5. “יקב מואה“ יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
6. “יקב מואה“ רשאי למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא ”יקב מואה “ מתוקף מעמדו כמנהל האתר, רשאי למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

I. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
II. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ”יקב מואה“ והחברות המציעות.
III. אם עשית שימוש בשרותי ”יקב מואה “ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
IV. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ”יקב מואה“ או מי מטעמו.
V. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות ”יקב מואה”.
VI. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ”יקב מואה"

1. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.
2. “יקב מואה“ מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3. “יקב מואה“ מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. ל ”יקב מואה“ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ”יקב מואה“ ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל החברה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, ישיב ”יקב מואה” לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד ”יקב מואה“ בעניין זה.
5. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ”יקב מואה“

I. מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.
II. מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי ממחסני החברה המצויים במושב צופר. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.
III. ל ”יקב מואה“ שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותו לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע“י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר, והמוצר לא יסופק לו, מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע“י מי מהצדדים.
IV. ל ”יקב מואה “ שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון: אספקת מוצר למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות (בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, יהיה ” ”יקב מואה“ רשאי לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור, לא יסופק המוצר למציע.
V. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
VI. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מוצרים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינו למשך תקופת הופעתה באתר ”יקב מואה“ ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
VII. מפרט כללי של המוצר.
VIII. זהות חברת השירות.

6. ככל שיש באתר ”יקב מואה“ קישוריות (”לינקים“) לאתרים אחרים, לא יישא ”יקב מואה“ באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם. ”יקב מואה“ לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות ”יקב מואה”.
7. רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה (להלן: המכירה הקבוצתית) תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה, תהיה הנהלת “יקב מואה” רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

4. אופן ביצוע פעולת רכישה
 1. רוכש רשאי לרכוש ממוצר המוצע באתר ”יקב מואה “ אך ורק כמות סבירה.  סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של “יקב מואה”.
 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. ”יקב מואה “ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע“י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע“י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של  ”יקב מואה“ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה ”יקב מואה זכאי לבטל את ההזמנה.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של ”יקב מואה” בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר ,למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של ”יקב מואה “ מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 6. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי ”יקב מואה “ באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ”יקב מואה“ לא יתחשב בהצעות אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ”יקב מואה “.
 7. איסוף עצמי- במידה ותיבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש. המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.
5. ביטול עסקה
 1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :
 2. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 3. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ“ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
6. תשלום
 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
 3. אין כפל הנחות ומבצעים .
7. אחריות ושירות

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ”יקב מואה הינם מיטביים ובאריזותיהם המקוריות.

8. תנאים נוספים
 1. ”יקב מואה“ שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר ”יקב מואה”.
 2. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר ”יקב מואה “ משום מצג מצד החברה ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי ”יקב מואה “. בשום מקרה לא תחול על ”יקב מואה“ אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר ”יקב מואה”.
 3. ידוע לגולש כי ”יקב מואה“ יהא פטור מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: ”נזק“) העלולים להיגרם לגולש באתר ”יקב מואה“ כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר ”יקב מואה” .
 4. ידוע לגולש כי ”יקב מואה “ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר ”יקב מואה“, יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר ”יקב מואה “ .
 5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע“מ.
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר ”יקב מואה “ הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי ”יקב מואה” שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר ”יקב מואה”, וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.
 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ”יקב מואה“ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר ”יקב מואה“ ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאי ”יקב מואה“ להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידו. אחריות החברה כוללת החלפת המוצר הפגום במוצר חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
 8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה ”יקב מואה “ רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידו.
 9. במידה ויתברר ל ”יקב מואה“ כי הוא אינו יכול במסגרת אמצעיו הרגילים לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או הוא אינו מסוגל להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיו הרגילים של ”יקב מואה“ או יהיה ”יקב מואה“ רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידו.  ל ”יקב מואה“ שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הרגיל. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש.
 10. בוטלה העסקה על פי סעיפים 8.7, 8.8 ו- 8.9 לעיל, ישיב “יקב מואה” לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.
 12. ידוע לגולש באתר ”יקב מואה“ כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר ”יקב מואה“ הינם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של המכולה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתו של “יקב מואה” מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי להשתמש באתר ”יקב מואה“ אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי ”יקב מואה“ ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
 13. ידוע לגולש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר ”יקב מואה“, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
 14. ידוע לגולש כי החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר ”יקב מואה“ או כל גורם אחר שאינו בשליטתו של “יקב מואה”.
 15. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בב“ש סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 16. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
 1. ”יקב מואה“ יעשה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות     בסביבה מקוונת אין באפשרותו של “יקב מואה“ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט ”יקב מואה “ יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב ”יקב מואה“ – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ”יקב מואה”.
 2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של ”יקב מואה “. ”יקב מואה “ שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת השימוש ב ”יקב מואה “ מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
 3. ”יקב מואה“ לא יעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך( אלא במקרים המפורטים להלן:

I. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו
II. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב ”יקב מואה“ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המכולה והחברות המציעות.
III. אם עשית שימוש בשירותי ”יקב מואה“ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
IV. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ”יקב מואה“ או מי מטעמו.
V. אם התקבל בידי ”יקב מואה“ צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי.
VI. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ”יקב מואה”,
VII. אם ”יקב מואה“ יתמזג או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר הוא זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך במכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.
VIII. ”יקב מואה“ רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב”יקב מואה” לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ”יקב מואה“ יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
IX. בהרשמה לאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מ”יקב מואה“ כאשר המילה ”פרסומת“ אינה מופיעה בכותרתו וזאת אף אם הדבר נוגד את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים, התשס“ח – 2008 ), לרבות תיקון מס‘ 40 לחוק, ו/או את הוראותיו של כל חוק אחר. הסכמה לקבלת הודעות מ ”יקב מואה“ בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות הצעות בתחומים נוספים, או כל הנוגע בכל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

10. הקניין הרוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני ב,”יקב מואה” לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנן רכושו של ”יקב מואה“ בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר ”יקב מואה“, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) ללא קבלת רשותה של חברת “יקב מואה” בכתב ומראש.